Welcome Digital

Política de Privadesa

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES?

Identitat: Dalia Ruiz Martinez
Domicili social: Rambla Josep Tarradellas, 3 08500 vic
DNI: 48042145K
Telèfon: 654510129
Correu Electrònic: info@welcomedigital.es


AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES TEVES DADES?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, t’informem que tractarem les dades que ens facilites per a:

Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i entrega corresponent.
Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per Welcome digital, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o email), llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari se n’oposi o revoqui el consentiment.
Remetre informació comercial i/o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’hi oposi o revoqui el consentiment.
Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció de frau.
Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.


CATEGORIES DE DADES

Derivada de les finalitats abans esmentades, a Welcome digital gestionem les següents categories de dades:

Dades identificatives
Metadades de comunicacions electròniques
Dades dinformació comercial. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el seu consentiment i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint Welcome digital de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
Això no obstant, Welcome Digital podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.


LEGITIMACIÓ

El tractament de dades que té com a finalitat l’enviament de butlletins periòdics (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent.
A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l’usuari que envia les dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de manera fluida i obstrucció de processos que voleu realitzar.
Finalment, les dades es podran fer servir per donar compliment a les obligacions legals aplicables a Welcome digital.


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE DADES

Welcome digital conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas que sigui necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.


DESTINATARIS

Les vostres dades podran ser accedides per aquells proveïdors que presten serveis a Welcome digital, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan aquesta comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

Welcome digital, ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a Welcome digital, amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb allò establert a la legislació vigent.

També poden ser cedits a les forces i els cossos de seguretat de l’Estat en els casos que hi hagi una obligació legal.

Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis.
Administracions públiques amb competència als sectors d’activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.


SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privadesa durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de Welcome digital
Encriptació de la informació als propis servidors de Welcome digital
Altres mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.
En aquells casos en què Welcome digital compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’hagin regularitzat atenent el compromís de Welcome digital amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.


DRETS

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a Welcome digital estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.
Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, et podràs oposar al tractament de les teves dades. Welcome digital deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu adreçar-vos a info@welcomedigital.es

Finalment, us informem que us podeu adreçar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.


MODIFICACIÓ

Welcome digital podrà modificar la present Política de Privadesa en qualsevol moment, sent publicades les successives versions al Lloc Web.

La present Política de Privadesa es troba actualitzada a data 19 de maig de 2022. Welcome digital (Espanya). Tots els drets reservats.